ارزیابی کسب‌وکارها در هر کدام از مراحل رشد نیازمند نگاه و مدل متفاوتی است. تیم پرسیس با اتخاذ یک فرایند روشمند و ترکیب آن با تجربه و بینش حوزه‌ی استارتاپی، خدمات ارزیابی کسب‌وکار را به مدیران یا سرمایه‌گذاران کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. این ارزیابی ممکن است با هدف سرمایه‌گذاری، رشد و راهبری، راستی‌آزمایی یا اهداف دیگر باشد. متناسب با هر کدام از این اهداف و کسب‌وکار مورد ارزیابی، ارزیابی جامع و کلی از کسب‌وکار و تمام جنبه‌های آن، یا ارزیابی موشکافانه و جزئی‌نگر نسبت به حوزه‌های خاص انجام می‌گیرد.

 • ارزیابی جامع کسب و کار
 • ارزیابی موشکافانه حوزه ای
  • مالی
  • حقوقی
  • تیم و سرمایه انسانی
  • محصول، مشتریان و بازار
  • مدل کسب و کار
  • محیط کسب و کار و رقابت
  • فرایندهای کسب و کار