حاکمیت شرکتی ابعاد گوناگونی از شرکت را شامل می‌شود که از میان آن تمرکز بر روی هیات مدیره از اهمیت بالایی برخوردار است. مهم‌ترین عنصر در ساختار شرکت‌های بزرگ، هیات مدیره است. مسائلی مانند ترکیب اعضای هیات مدیره، مسائلی که هیات مدیره بر آن تمرکز دارد، فرایندهای تصمیم‌گیری و نیز آموزش چگونگی بهبود مستمر، بر کیفیت تصمیم‌گیری و مدیریت تاثیر می‌گذارد. مسئولیت اصلی هیات مدیره ارائه‌ی نظارت موثر بر مدیریت و هدایت به‌سوی ایجاد ارزش استراتژی‌ها در شرکت است.

  • مربی‌گری جهت توسعه هیات مدیره 
  • عارضه‌یابی و تحلیل شکاف 
  • تدوین برنامه‌ی جانشین‌پروری برای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
  • تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها 
  • تدوین منشورهای کمیته‌های تخصصی