حوزه‌ی مالی در کسب‌وکارها از دو جنبه بسیار مهم است: یکی تأمین منابع مالی و دیگری مدیریت منابع مالی. تأمین منابع مالی کافی، به‌موقع و با مدل مناسب، چالش همیشگی استارتاپ‌ها و SMEهاست. استارتاپ‌ها به‌دلیل این‌که در مسیر رشد سریع حرکت می‌کنند، به‌طور متناوب نیازمند تزریق منابع مالی جدید هستند و این در حالی است که راهکارهای تأمین منابع مالی برای استارتاپ‌ها و SMEها با محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو است. مدیریت منابع مالی نیز چالش بعدی است که به‌طور خاص برای استارتاپ‌ها و SMEها که منابع محدودتر و در عین حال تجربه و دانش کمتری دارند یک مسئله‌ی همیشگی است.

 • تأمین مالی برای استارتاپ‌ها و SME ها
  • ارزیابی وضعیت نقدینگی و تعیین مدل تأمین مالی مطلوب کسب‌وکار
  • تأمین مالی برای کسب‌وکار
   • تدوین مستندات مورد نیاز
   • شناسایی سرمایه‌گذاران و مذاکرات جذب سرمایه
   • انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری
 • ارزیابی‌های مالی
  • ارزیابی موشکافانه مالی
  • ممیزی و راستی‌آزمایی مالی
  • طراحی/ بهبود ساختار فعالیت‌های مالی