سرمایه‌های انسانی در دنیای امروز که بر بستر دانش در حال توسعه و پیشرفت است از اهمیت فراوانی برخوردارند. برنامه‌ریزی جهت رشد و توسعه و نگهداشت بهینه‌ی این سرمایه‌ها و همچنین افزایش انگیزه و اشتیاق سازمانی ایشان باید در دستور کار سازمان‌های کوچک و بزرگ قرار بگیرد. مدیریت عملکرد این نیروها خود می تواند به چالشی برای سازمان تبدیل شود که با درایت مدیران می توان این تهدید را به فرصتی ذی قیمت تبدیل نمود. علاوه بر این، مفاهیم نوینی مانند منابع انسانی چابک که از دنیای شرکت های دانش بنیان نشأت گرفته است نیز می تواند به سازمان ها روح جدیدی از این مفاهیم را بدمد.

  • عارضه‌یابی و برنامه‌ریزی جهت توسعه‌ی همگون
  • تدوین راهبردهای منابع انسانی سازمان
  • برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه 
  • استقرار منابع انسانی چابک در سازمان
  • مشاوره مدیریت عملکرد 
  • مشاوره توسعه‌ی فرهنگ سازمانی 
  • آیین‌نامه‌های سازمانی 
  • برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌ی مهارت‌های نرم